PROTRADE
CORPORATION

Công bố thông tin

2024
2023
2022
2021

Đại hội đồng cổ đông

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Báo cáo tài chính

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2021

Báo cáo thường niên 2021

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

https://www.protrade.com.vn/
https://www.protrade.com.vn/catalog/view/